Tedarikçi Sözleşmesi

Giriş

İşbu tedarikçi sözleşmesi ve web sitesinde yer alan diğer kurallar Zippsi tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Tedarikçinin, web sitesi üzerinden “talep toplama” veya “teklif oluştururken” işbu sözleşmeyi onayladığı veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen web sitesini kullanmayınız. Zippsi, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla sözleşmeyi tedarikçiler aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Zippsi, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile web sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve web sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı, o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Tanımlar

İşbu sözleşme metni içerisinde;

 • a) “Zippsi” TAG Bilişim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.’yi
 • b) “Web Sitesi” http://zippsi.com internet sitesini,
 • c) “Tedarikçi” herhangi bir sebeple web sitesini tedarikçi araç kiralama firması tarafında kullanan kişileri,
 • d) “Tedarikçi Üye” e-posta kaydı alınarak işbu Tedarikçi Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen kullanıcıyı,
 • e) “Müşteri” web sitesi üzerinden araç kiralama talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi olan kullanıcıyı,
 • f) “Teklif Veren” hizmet sağlamak üzere web sitesi üzerinden Tedarikçi Firma Profili oluşturan ve Tedarikçi Üye sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (teklif veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım teklif veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
 • g) “Tedarikçi Firma Profili” teklif veren’in müşteriye sunacağı hizmetin tanıtımını yapmak, müşteri tarafından oluşturulan kiralama talebine teklif vermek amacıyla web sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
 • ğ) “Teklif talebi” müşteri tarafından, bir veya daha fazla tedarikçi firmadan kiralama teklifi almak amacıyla web sitesi üzerinde yayınlanan kiralama talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Zippsi tarafından uygunluk durumuna göre ilgili tedarikçi firmalar havuzuna yönlendirilmesi talebini,
 • h) “Teklif” tedarikçi firmanın, müşteriye gönderdiği kiralama talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
 • i) “Kampanya Fiyatı” sistemde tedarikçi firmalar tarafından kiralama koşulları bağlamında önceden açıklanan standart birim bedeli ve kapsamını,
 • ı) “Onaylanmış Teklif” tedarikçi firmalar tarafından sistem üzerinden gönderilen teklifin müşteri tarafından sistem üzerinden kabul edilmesini,
 • j) “Online Ödeme Sistemi” tedarikçi firmanın Zippsi’ye ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Zippsi veya Zippsi’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu sözleşmede belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle tedarikçi firmadan tahsilini sağlayan sistemi,
 • k) “Sözleşme” İşbu Tedarikçi Üye Sözleşmesini ifade eder.

Zippsi Tarafından Sunulan Hizmetler

Zippsi, tedarikçi firma ve müşterilerin içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya kiralama talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, web sitesinde yer almasını sağlar. Zippsi yalnızca bir platformdur, web sitesinde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

Kullanım Şartları

Tedarikçi Firma Üyelik Sistemi

 • • Web sitesine üyelik ücretsizdir. Tedarikçi firma, tek bir üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla kiralama talebine teklif gönderebilirler. Şifrenin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Tedarikçi üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Zippsi, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için tedarikçi üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.
 • • Tedarikçi Firma Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler ve belgeler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Tedarikçi Firma Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli faaliyet belgesi, ticaret sicil belgesi, vergi levhası ve imza sirküleri ve Tokkder oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.
 • • Tedarikçi Firma ile ilgili şartlar ve yükümlülükler, profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Tedarikçi Firma Üye Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte müşteriye iletmek, tedarikçi firmanın sorumluluğundadır. Zippsi’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Tedarikçi üye hesabı oluştururken web sitesinde beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi ve benzeri her türlü bilgi ve belge güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Zippsi, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle müşterilerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlarla ilgili sorumluluk tedarikçi üyeye aittir.
 • • Tedarikçi üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
 • • Tedarikçi üyeliğe ait birden fazla kullanıcı tanımlanabilir ve bu kullanıcılar üzerinden sistem üzerinde faaliyet gösterilebilir. Böyle bir durumda da ilgili sorumluluk yine asıl tedarikçi üyeye aittir

Kiralama Talebi Oluşturulması

 • • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir tedarikçi üye, işbu sözleşme koşulları uyarınca ilgili formlarda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir kiralama teklifi oluşturabilir.
 • • Geçerli bir kiralama teklifi oluşturmak için müşteri bilgilerinin ve kiralamaya ilişkin gerekli bilgilerin (araç marka modeli, kullanılacak kilometre ve kiralama süresi) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve kiralama ile ilgili diğer gereklilikleri sağlıyor olması gereklidir.
 • • Zippsi, kiralama teklifini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak kiralama teklifi içeriğine ilişkin tüm sorumluluk müşteriye aittir.

Akıllı Eşleştirme Sistemi

 • • Zippsi, niteliğine, niceliğine ve müşteri profiline göre bazı kiralama talepleri için müşterinin belirleyeceği kiralama kriterleri kapsamında tedarikçi firma eşlemesini öngören bir akıllı eşleştirme sistemi sağlar.

Teklif

 • • Tedarikçi Firma, kendisine gönderilen bir Kiralama Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Kiralama Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Onaylanan Teklif, müşteri tarafından kabul edilen Teklif’tir.
 • • Teklif sunumu, müşteri tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere müşteri ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Tedarikçi Firmanın ilgili işe ilişkin teklif yapması ve/veya teklifteki koşulları güncellemesi tamamen tedarikçi firma insiyatifindedir. Söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.
 • • Onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik müşteri ile birlikte tedarikçi firma tarafından ortaklaşa olarak Zippsi sistemi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir kiralama Talebi’ne ilişkin olarak Zippsi’ye bildirilmeksizin, Zippsi’ya aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Zippsi tarafından tespit edilirse, Zippsi sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon tedarikçi firma tarafından Zippsi’ya ödenir.
 • • Verilen teklifler tedarikçi firma tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Tedarikçi firma belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden yine kendisi sorumludur. Böyle bir durumda Zippsi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Tedarikçi Üye Profili, Kiralama Talebi ve Tekliflerin İçeriği

 • • Tedarikçi Üye Profilleri, Kiralama Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Zippsi’nin sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili tedarikçi firmaya veya müşteriye aittir.
 • • Tedarikçi Üye, Kiralama Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili tedarikçi firma, müşteri veya Kullanıcı’ya ait olup Zippsi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme:

 • • Müşteriler kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, kiralama süresince tedarikçi firmaya doğrudan ödeyebilir. Zippsi ödeme ile ilgili süreçle ilgili ve sorumlu değildir. Tedarikçi firma, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Zippsi’ya bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi müşteriden tahsil eder.
 • • Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş, diğer belgeler ve/veya ödemeler Zippsi’den talep edilemeyecek olup Zippsi yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için gerektiği durumlarda Tedarikçi Üyelere fatura kesmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkının Kullanılması

 • • Kiralama Teklifinin veya Anlaşmaya Varılan kiralama şartlarının usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
 • • Tedarikçi üye edimi ifa etmediği veya Teklif’in müşteri tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;
 • • Kiralama hizmeti kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali durumlarında cayma hakkı kullanılabilir.
 • • Zippsi, tedarikçi firma ve müşteri arasında ödeme, hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 • • Zippsi, tedarikçi firma ve müşteri arasında teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zippsi, müşterinin ilgili kiralama koşullarını sağlayacağını garanti etmez ve edemez. Tedarikçi firmalar müşteriler hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Tedarikçi firmalardan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk tedarikçi firmalara aittir. Zippsi’nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • • Zippsi, müşteriyi veya güvenilirliğini tasdik etmez, müşteri segmenti kalitesini garanti etmez. Zippsi, sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla tedarikçi firmalar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı tedarikçi firmaları bu kriterlere göre ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Zippsi’nin vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
 • • Zippsi, tedarikçi firma ve müşteri arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, tedarikçi firmanın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda müşteri veya 3. kişilere vereceği zararlardan Zippsi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • • Zippsi, müşterilerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun olduğu, hizmet kullanımından elde edilecek ödemelerin gerçekleşmesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 • • Müşteri tarafından üyelik profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu kendisi tarafından taahhüt edilmektedir, Zippsi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 • • Zippsi, tedarikçi firmaya, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da müşterinin söz konusu bilgiyi girdiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
 • • Tedarikçi firma ve müşteri, aralarında yapacağı hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Zippsi tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Zippsi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
 • • Zippsi, sisteminde kayıtlı tedarikçi firma ve müşterilerin isim, adres ve telefon numarasının Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak tedarikçi firmalar ile paylaşılmasından dolayı Tedarikçi firma ve müşteri arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • • Müşteri bilgileri Zippsi tarafından tedarikçi firma ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin tedarikçi firma tarafından ayrıca müşterinin onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Tedarikçi firma ve müşteri arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

Zippsi’nin Yetkileri

 • • Zippsi, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, söz konusu herhangi bir nedenle Zippsi’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
 • • Zippsi, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Zippsi, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Zippsi’nin gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • • Zippsi Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri eposta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [support@zippsi.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
 • • Kullanıcılar, tedarikçi üyeler ve/veya müşteriler arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Zippsi, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Zippsi kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 • • Müşterilerden tedarikçi firmalara ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Zippsi tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Zippsi’nin söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Zippsi, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • • Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Zippsi dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
 • • Tedarikçi firma ve müşteriler, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Zippsi tarafından yayınlanmış olması tedarikçi firma ve müşterilerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
 • • Zippsi hizmetlerin bazılarını veya tamamını dilediği zaman ücretli yapma hakkını saklı tutar.
 • • Zippsi, isterse kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 • • Zippsi tedarikçi üyelerin işbu sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

Sorumluluk Sınırlamaları

 • • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Zippsi, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 • • Zippsi, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
 • • Zippsi koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı veya tedarikçi firma bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • • Zippsi 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir tedarikçi firmanın verdiği hizmetlerden veya müşterinin verilen hizmet karşılığında tedarikçi firmaya ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası

 • • Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Zippsi, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Tedarikçi Firmanın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 • • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Zippsi’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 • • Zippsi’ye iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Zippsi’ye aittir. Zippsi söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Zippsi, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

 • • Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Zippsi (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
 • • Web Sitesi, Zippsi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Zippsi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 • Zippsi, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
 • • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
 • • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkemeler

 • • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 • • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Caglayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

 • • Zippsi sisteminde kayıtlı müşteri bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az bir (1) yıl boyunca saklanır.
 • • Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Zippsi’nun ticari defter ve kayıtları ile Zippsi sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmenin İhlali ve Fesih

 • • Tedarikçi Firmanın işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Zippsi’nin ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Zippsi, Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 • • Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve tedarikçi firmalara Zippsi tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Vakit Kaybetme! Kolayca teklifleri topla, en uygun aracı hemen kirala!
Hemen Teklif Al
Zippsi - Kazandıran Araç Kiralama Platformu

Uzun Dönem Araç Kiralama ve Filo Kiralama

Zippsi, bireysel ve kurumsal müşterileri, araç kiralama şirketleri ile buluşturarak, dolduracakları tek bir kiralama talep formu ile toplayacakları çok sayıda teklif arasından en iyi hizmet kalitesine en kısa sürede ve en uygun fiyatla ulaşmalarına imkan sağlayan Türkiye’nin ilk akıllı ve kazandıran uzun dönem araç kiralama platformudur. Zippsi, uzun dönem araç kiralamak için gerekli teklif toplama, karşılaştırma ve en uygun fiyata ulaşma aşamalarını hem müşteriler hem de araç kiralama şirketleri için kolaylaştırıp hızlandırarak zamandan tasarruf sağlar. Zippsi üzerinden dolduracağınız tek bir talep formu ile aynı anda onlarca araç kiralama şirketine talebinizi iletebilir, çok sayıda alternatif teklife ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Zippsi üzerinden gelen teklifler, araç kiralama şirketleri tarafından talebinize uygun ve ücretsiz olarak size özel çalışılır. Araç kiralama şirketleri tarafından kiralama talebinize özel olarak çalışılan tekliflerde revizyon ve değişiklik talep edebilir, böylece ihtiyacınıza en uygun teklife ulaşabilirsiniz. Talep ettiğiniz araçlar için farklı araç kiralama şirketlerinden gelen teklifleri karşılaştırabilir, sizin için en uygun teklifi seçebilirsiniz. Zippsi'nin geniş tedarikçi havuzundaki araç kiralama şirketlerinden tercih ettiğiniz araçlara muadil alternatif araçlar için de teklifler isteyebilirsiniz. Birden fazla araç içeren kiralama taleplerinizde, farklı araç kiralama şirketlerinin verdikleri teklifleri birleştirerek, sizin için en uygun ve avantajlı araçlardan oluşan paketi oluşturabilirsiniz.

© Copyright 2019 Zippsi.com
Tüm Hakları Saklıdır.

Birçok web sitesi, web sitesinin sizi “hatırlamasını” sağlayarak, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerez kullanır. Çerezler, deneyiminiz ve ilgi alanlarınızla ilgili bize bilgi verir ve sitede gezinirken size yardımcı olur. Bu bilgiler genellikle, web sitesini bir sonraki ziyaretinizde içerik, hizmet ve reklamların daha uygun ve yararlı olması için kullanılır. Eğer bir web sitesi çerez kullanmıyorsa, web sitesinde yeni bir sayfaya gittiğinizde her defasında sizi yeni ziyaretçi sanacaktır.

Çerez nedir?

Çerez, bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük bir metin dosyasıdır ve bir web sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur. Her bir çerez, sizin web tarayıcınıza özgüdür. Çerezler web sitesinin, tercihleriniz ya da alışveriş sepetinizde ne olduğu gibi bilgileri hatırlamasına yardımcı olur.

Çerezler nasıl kapatılır veya silinir?

Çerezlerin tümünü ya da bazılarını engellemeniz, hatta daha önceden ayarlanmış çerezleri silmeniz mümkündür, ancak bunu yaptığınızda web sitesinin bazı işlevlerini kaybedebilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını çerezleri reddedecek şekilde düzenlemediğiniz takdirde, sistemimiz web sitemizi ziyaret ettiğiniz andan itibaren çerezleri oluşturmaya başlayacaktır. Çerezleri nasıl silebileceğinizi öğrenmek için lütfen www.aboutcookies.org adresini ziyaret edin.